Course: Cycling cource of pedagogical workers

« Back
Course title Cycling cource of pedagogical workers
Course code KTV/0467
Organizational form of instruction Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Valter Ladislav, PaedDr.
 • Nosek Martin, Mgr. Ph.D.
Course content
Seminar topics:First aid (injuries on a bicycle)Preparation, travel plan, organization and group leading.Practice of bicycle riding skills of youth and children.Nutrition and drinking regimen.Practical seminars:Practice of bicycle riding skills in various terrain conditions.Group leading.Selection and organization of games on a bicycle.Bicycle check, maintenance and repairs.

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified, unspecified
 • unspecified - 28 hours per semester
 • unspecified - 14 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
Learning outcomes
The objective is to get the qualification for guiding of the outdoor activities focused on cycling.
The student is able to plan, organize and guide cycling activities in conditions of school P.E. and leisure time activities of children, youth and adults.
Prerequisites
Very good technical skills at cycling and orientational and organizational skills.

Assessment methods and criteria
unspecified
Seminar participation.Group leading.Technical maturity.Written test.
Recommended literature
 • ŠAFRÁNEK, J. Kolo pro děti a jejich rodiče. Praha: Portál, 2000..
 • VALTER, L. a kol. Aktivity v přírodě - vybrané kapitoly. Ústí nad Labem: UJEP PF, 2007. str.41-44 , 78- 96..
 • VALTER, L. a kol. Didaktické aspekty osvojování základních dovedností jízdy na kole u dětí předškolního věku. In KRESTA J., PYŠNÁ D. (editor) Vybrané aspekty kinantropologie. Sborník příspěvků z konference pořádané dne 29.dubna 2009 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem :UJEP PF KTV , 2009. str . 106 -111.
 • VALTER, L., BLÁHA, L. Horské kolo na sportovně turistickém kurzu (2). Těl. Vých. Sport Mlád., 1998, č. 4, s. 18-23..
 • VALTER, L. Cyklistika. In. J. Kirchner. Aktivity v přírodě v přírodě - vybrané kapitoly. Ústí nad Labem: Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická Fakulta, 2007, s. 78 -92..
 • VALTER, L. NOSEK, M. Nácvik a zdokonalování jízdy na kole v podmínkách výuky tělesné výchovy na středních školách.In.NOSEK,M. (editor). Vybrané problémy edukace ve školní tělesné výchově. Sborník didakticky zaměřených prací členů KTV PF UJEP. Ústí nad Labem: UJEP PF KTV a UZS, 2007. s. 81 - 92 ..
 • VALTER, L. Začlenění jízdy na kole do pohybových aktivit dětí v předškolním věku .Těl Vých.Sport.Mlád., 2010 č.4. s 34 - 38..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester