Course: Production Management I

« Back
Course title Production Management I
Course code KTMI/PY013
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Sellner Karel, doc. Ing. CSc.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The subject describes in details company economics, organizational structures and company management. It develops other topics regarding theoretical-methodological basis. It informs about basic IT methods of company modelling and management.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Dos, Y., Kosonen, M. Dynamická strategie, Management Press, 2011, ISBN 978-80-7621-227-7.
  • Pittner M., Švejda. Řízení inovací v podniku, Asociace inovativního podnikání. 2004.
  • Ponde P.S., Neuman R.P. Zavádíme metodu Six Sigma. 2002.
  • Smejkal V, Rais K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2010.
  • Synek M. a kol.:. Manažerská ekonomika, 2, vyd. Praha Grada 2000 (ISBN 880-247-9069-6).
  • Valach, J. a kol. Finanční řízení podniku. 1998.
  • Záveský V., Grossová St., Balatka Sl. Inženýrská ekonomika a management - učební text.. 2003.
  • ZUZÁK, Roman, KÖNIGOVÁ, Martina. Krizové řízení podniku. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3156-8..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Production Preparation and Management (15) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer