Course: Production Management I

« Back
Course title Production Management I
Course code KTMI/KY013
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Sellner Karel, doc. Ing. CSc.
Course content
1. Company as a institutionalization business. Main legal forms of business. Company functions. 2. Property and capital company structure and methods of its evaluation. 3. Costs, revenues. Net income. Profit and its categories. Expenditures and incomes. 4. Cash flow, relation with net income. 5. Company analysis and its structure. Strategy, plan. Company targets and measurements for their achievement. 6. Company life. Establishment, rescue, cancellation, termination of company. Business plan and its main parts. Innovation and modernization. 7. Company and system of public budgets. Tax, duty, levy. 8. Organization, organizational structure of company and its optimization. 9. Company management using application of IT methods. Control activity. 10. Company capacity. Time capacities. Utilization of production capacity. Calculations of capacity. Solution of capacity surplus and deficit. 11. Supply chain and its management using IT methods. Stock types. Stock records management and stock turnover. 12. Investment activity of the company and its optimization. Investment cost structure. Procedure of investment realization. 13. IT methods of investment evaluation.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The subject describes in details company economics, organizational structures and company management. It develops other topics regarding theoretical-methodological basis. It informs about basic IT methods of company modelling and management.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Dos, Y., Kosonen, M. Dynamická strategie, Management Press, 2011, ISBN 978-80-7621-227-7.
  • Pittner M., Švejda. Řízení inovací v podniku, Asociace inovativního podnikání. 2004.
  • Ponde P.S., Neuman R.P. Zavádíme metodu Six Sigma. 2002.
  • Smejkal V, Rais K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2010.
  • Synek M. a kol.:. Manažerská ekonomika, 2. vyd. Praha, Grada 2000 (ISBN 80-247-9069-6).
  • VALACH ,J. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopres, 2003..
  • Záveský V., Grossová St., Balatka Sl. Inženýrská ekonomika a management - učební text.. 2003.
  • ZUZÁK, Roman, KÖNIGOVÁ, Martina. Krizové řízení podniku. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3156-8..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Production Preparation and Management (15) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer