Course: Theory of Regional Development

« Back
Course title Theory of Regional Development
Course code KRRVS/MTERR
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hlaváček Petr, Ing. Ph.D.
Course content
1. Development of theoretical ideas about regional developments, the main current trends study. 2. Main theories of regional development and their overview. 3. Theoretical concepts and the real regional development at various hierarchical levels. 4. The types and classification of regional development theories. 5. Localization theory; directions and approaches, theories of space. Hampls´ theory of hierarchy of space systems. 6. Neoclassical models and concepts of spatial economic analysis. 7. Access to spatial analysis in keynesian economics and keynesian theory of regional development. 8. Structuralism, regulation theory and neo-marxist theories of regional development. 9th Critical realism in theories of regional development. 10. Neoliberal theories of regional development, new economic geography, growth models. 11. Institutional economics and theories of regional development, networking and regional embeddedness. 12. Regional innovation systems, clusters and the theory of learning regions. 13. Theory of global production chains and value chains, theory of related variety, the regional dimension of the knowledge economy.

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 78 hours per semester
Learning outcomes
Course objective is to provide students with a deeper understanding of the theoretical issues of regional development. The course focuses on theoretical approaches to the fundamental questions of regional development, especially with regard to its economic part. Interpretation of these approaches is based on the basic knowledge of the guidelines of economic thought. Student gets new skills necessary for critical assessment of regional development processes and spatial organization of the economy.
Upon succesful completion of this course, students will be able to: - characterize Basic classification of theory of regional economics. - evaluate the theories of regional development in the context of the development of economic thought, - summarize the development of theories of regional development, including current trends, - understand different perspectives on the spatial organization of economic relations at the global and regional level, - implement regional development theories in the context of regional policy.
Prerequisites
Recommended prerequisites is Socio-economic geography I. and Regional economics I.

Assessment methods and criteria
unspecified
Attendance in lectures is recommended, but not mandatory. Course grade will be awarded according to the total score in the range of 0-100 points based on the following grading scale: 90-100: Excellent (1) 75-89: Very good (2) 60-74: Good (3) 0-59: Fail (4)
Recommended literature
 • BLAŽEK, Jiří., UHLÍŘ, David. Teorie regionálního rozvoje, nástin, kritika, aplikace. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1974-3..
 • BUČEK, Milan a kol. Regionálny rozvoj, novšie teoretické koncepcie. Bratislava: Ekonóm, 2008. ISBN 978-80-225-2542-8..
 • CAPELLO, Roberta, NIJKAMP, Peter (ed). Handbook of Regional Growth and Development theories. Cheltenham: Edward Elgar, 2009. ISBN 978-1-84720-506-3..
 • CATTANEO, Olivier, GEREFFI, Gary, STARITZ, Cornelia. Global value chains in Postcrisis world: a development perspective. The World Bank, 2010. ISBN 978-0-8213-8499-2..
 • HAMPL, Martin a kol. Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,2001. 328 s. ISBN 978809026866..
 • HLAVÁČEK, Petr. Aktéři a mechanismy regionálního rozvoje. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. ISBN 978-80-7414-523-0..
 • MALINOVSKÝ, Jan, SUCHÁČEK, Jan. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky Evropské unie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1117-0..
 • MATOUŠKOVÁ, Zdena. Úvod do prostorové ekonomiky. Praha: Fakulta národohospodářská, VŠE, 1993. ISBN 80-7079-506-9..
 • PEARCE, David William. Macmillanův slovník moderní ekonomie. Praha:Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-42-2..
 • SKOKAN, Karel. Konkurenceschopnost inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava: Repronis, 2004. ISBN 8073290596..
 • Sucháček, Jan. Territorial Development Reconsidered. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1876-4..
 • TOUŠEK, Václav, KUNC, Josef, VYSTOUPIL, Jiří a kol. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-114-4..
 • WOKOUN, René, KLÍMA, Jan a kol. Ekonomika v prostoru. Praha: Linde Praha a.s., 2008, 202 s. ISBN 978-80-7201-698-3..
 • Wokoun, René, Malinovský, Jan, Damborský, Milan, Blažek Jiří a kol. Regionální rozvoj. Praha: Linde 2008. ISBN 978-80-7201-699-0..
 • WOKOUN, René, TVRDOŇ, Jozef a kol. Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj. Praha: Oeconomica, VŠE 2010, 204 s. ISBN 978-80-245-1736-0..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Social and Economic Studies Regional Development and Public Administration (A) Economy 1 Summer
Faculty of Social and Economic Studies Regional Development and Public Administration (B) Economy 1 Winter