Course: Landscape Ecology

« Back
Course title Landscape Ecology
Course code KPV/1KREK
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Holcová Diana, Mgr. PhD.
Course content
1. Landscape ecology and environmental sciences. Basic landscape properties - structure, function and change. Natural and anthropogenic factors contributing to the landscape formation. 2. Landscape classification (regionalization and typology). Top-down and bottom-up hierarchical typology (from ecotope to group of landscape types). Valuation of natural and cultural characteristics of the landscape. 3. Landscape structure as a mosaic of landscape components (patches, corridors, matrix) and their pattern. Function of landscape mosaic, its fragmentation and structure changes. 4. Ecosystem approach to the landscape. Environmental and energetic systems. Scaling and its significance during studies of landscape structure and function. 5. Ecological stability, meta-stability, lability. Basic types of ecological stability -permanence, cyclicality, resistance, resilience. 6. Changes in energy and substance flows in the landscape. Valuation of ecosystem functions in the landscape on the basis of energy flux. 7. Control and ecosystem processes management. 8. Landscape formation processes (geomorphologic processes, landscape colonization by organisms, disturbances). Natural and anthropogenic changes of the landscape and their monitoring. 9. Deterioration of the nature by anthropogenic activities. Natural and cultural landscape from the point of view of historical development. 10. Landscape ecology as a basic science for applied disciplines. Land cover mapping, Natura 2000, EECONET. Valuation of landscape character. 11. Landscape planning. Scenario use for the prediction of subsequent cultural landscape development. 12. Ecosystem functions and providing of ecosystem services. 13. Environmental and economic connections of landscape ecology. Landscape valuation. 14. Global management of the Earth life environment.

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified, unspecified, unspecified
Learning outcomes
Definition of landscape ecology. Definitions, concepts and classification of the landscape. A brief overview of concepts and principles of landscape ecology. Landscape factors - abiotic, biotic and anthropogenic. Landscape structure. The arrangement and function of landscape mosaics. The historical development of Czech cultural landscape. Culture, nature and landscape. The stability of the country and its types. Biodiversity in an heterogeneous landscape. Changes in the landscape. Planning and implementation of ecological networks in the country (territorial systems of ecological stability, Natura 2000, the EIA, the European Landscape Convention). Method for land valuation.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Farina, A. Principles and methods in landscape ecology, Chapma&Hall, London, 1998..
 • FORMAN, R., GODRON, M. Krajinná ekologie. Academia, Praha, 1993. 583 s.. 1993.
 • Hadač, E. Krajina a lidé. Academia, Praha, 1982..
 • HORKÝ, J., VOREL, I. Tvorba krajiny. ČVUT, Praha, 1988. 211 s..
 • Jeník, J. Ekosystémy/úvod do organizace zonálních a azonálních biomů/. Univerzita Karlova, Praha,. 1995.
 • Kantor, M. Výkladový slovník vybraných ekologických pojmů. Západočeská univerzita Plzeň. Pedagogická fakulta,. 1992.
 • Klimo, E. Lesnická pedologie. MZLU Brno,. 1990.
 • Lipský, Z. 1999. Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů, 382-014-99, 17/99 Praha.
 • LIPSKÝ, Z., 2000. Sledování změn v kulturní krajině. Vyd. ČZU Praha v nakladatelství Lesnická práce, s.r.o., 71 s., ISBN 80-213-0643-2.
 • Löw, J. a kol. Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. MŽP, nakladatelství Doplněk, 1988.
 • Löw, J. a Míchal, I. Krajinný ráz. Lesnická práce. Kostelec n. Č. L., 2003.
 • Sklenička, P. Základy krajinného plánování. Vydavatelství N. Skleničková, Praha, 2003. (8-33, 90-109, 149-168, 211-214).


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Environment Environmental Protection (B) Ecology and environmental protection 2 Winter
Faculty of Environment Environmental Protection (B) Ecology and environmental protection 2 Winter