Course: Law in the field of public administration

« Back
Course title Law in the field of public administration
Course code KPP/5POSS
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šemík Karel, Mgr.
Course content
1. Introduction to administrative proceedings 2. Species administrative proceedings 3. The jurisdiction (factual, local delegation) 4. Bodies of administrative proceedings (parties, representation, elimination of administrative authority) 5th during the administrative procedure (initiation, assignment submissions, oral proceedings, protocol, document inspection, delivery, deadlines, interruptions zest., Stopping zest., Costs) 6th Determination of data for decision (evidence, documents, preliminary questions witnesses affidavit, experts examination) Ensuring seventh course and purpose of the proceedings (summons, presentation, letters rogatory, a preliminary disciplinary measures) 8. Decision (deadline for decisions, actions against inactivity, particulars of the decision, a settlement notification of the decision, legal power and enforceability) 9th appellate procedure, retrial 10th Revision of decisions outside appellate proceedings, review of administrative decisions by the court 11th Enforcement 12. Management of Administrative Offences 13. Checking compliance with the law in public administration, administrative justice

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
Learning outcomes

After successfully completing the course, students will be able to: - Describe the basic institutions of administrative law - Formulate basic administrative stage - Understand remedies - Understand local government legislation - Know the basics of the right to protection of personal data and the organization of the State
Prerequisites
Recommended completing the course, Introduction to Law and Private Law and Law I.

Assessment methods and criteria
unspecified
Written exam test (score of correct answers, the questions are open) minimum 75% success rate of all points good 95% very good 85% good 75% or more, below 75% fail
Recommended literature
 • Listina základních práv a svobod.
 • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 210/1992 Sb. a č. 243/1998 Sb.).
 • Ústava České republiky.
 • vyhl. MV ČR č. 231/1996 Sb., paušální částka nákladů řízení o přestupcích.
 • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (v platném znění).
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
 • zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
 • zák. č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.
 • zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (v platném znění).
 • zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • zák. č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv.
 • zák. č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv.
 • zák. č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění).
 • zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
 • zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů ( část šestá ? výkon rozhodnutí).
 • zák. ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Social and Economic Studies Regional Development (D) Economy 2 Winter