Předmět: Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech I

« Zpět
Název předmětu Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech I
Kód předmětu KOPA/PI1V5
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Červinka Pavel, prof. MUDr. Ph.D.
 • Jakabčin Jozef, MUDr. Ph.D.
 • Maniaková Daša, Mgr.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1. týden: Onemocnění srdce a cév - vrozené a získané srdeční vady, ischemická onemocnění srdce - akutní chronická. 2h 2. týden: Onemocnění srdce a cév - dysrytmie, defibrilace, kardioverze, insuficience srdce a oběhu. 2h 3. týden: Onemocnění srdce a cév - onemocnění tepen, akutní tepenní uzávěr, onemocnění žil, akutní embolie, hypertenzní nemoc. 2h 4. týden: Onemocnění dýchacích cest - vývojová onemocnění dýchacích cest, zánětlivé onemocnění dýchacích cest, nádorová onemocnění dýchacích cest, degenerativní a funkční onemocnění dýchacích cest. 2h 5. týden: Onemocnění trávicího systému - poruchy trávení a vstřebávání, nemoci jícnu a žaludku. 2h 6. týden: Onemocnění trávicího systému - nemoci tenkého a tlustého střeva, akutní pankreatitida, nádory GIT. 2h 7. týden: Diabetes mellitus. 2h 8. týden: Poruchy vnitřního prostředí - poruchy metabolismu vody a elektrolytů, poruchy acidobázické rovnováhy. 2h 9. týden: Metabolické onemocnění - obezita, dna, hyperlipidemie. 2h Témata seminářů: 1. týden: Ošetřovatelská péče o pacienta s akutní a chronickou formou ICHS - 2h 2. týden: Ošetřovatelská péče o pacienta se srdečním selháním a arytmiemi - 2h 3. týden: Ošetřovatelská péče o pacienta s onemocněním cév a plicní embolii - 2h 4. týden: Ošetřovatelská péče o pacienta s asthma bronchiale - 2h 5. týden: Ošetřovatelská péče o pacienta s vředovou chorobou gastroduodena - 2h 6. týden: Ošetřovatelská péče o pacienta s onemocnění tenkého a tlustého střeva - 2h 7. týden: Ošetřovatelská péče o pacienta s DM - 2h 8. týden: Ošetřovatelská péče o pacienta poruchou vodné, elektrolytové a acidobazické rovnováhy - 2h 9. týden: Ošetřovatelská péče o pacienta s metabolickým onemocněním (obezita, dna, hyperlipidemie) - 2h

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
Výstupy z učení
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Charakterizuje klinické stavy v interním lékařství z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s interními chorobami. Seznamuje se specifikami diagnostiky oboru, léčby a ošetřovatelské péče nemocných v interních oborech.
Oborové znalosti: Student zná příčiny, etiologii a příznaky interních onemocnění. Student zná základní postupy při diagnostice a léčbě onemocnění ve vnitřním lékařství. Student umí popsat specifika ošetřovatelské péče o pacienty s interním onemocněním. Oborové dovednosti: Student umí vypracovat plán ošetřovatelské péče v kontextu specifik onemocnění v interních oborech. Student umí vypracovat, realizovat a vyhodnocovat edukační plán pro pacienty s vybraným interním onemocněním.
Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Min. 80% aktivní účast na seminářích, Vypracování seminární práce, Zápočtový test - úspěšnost min. 75 %
Doporučená literatura
 • CETKOVSKÁ, P. ET AL. Kožní změny u interních onemocnění. Praha: Grada Publishing, 2010. 240 s. ISBN 978-80-247-1004-4..
 • CHROBÁK, L. et al. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1309-0.
 • KOLEK, Vítězslav. Pneumologie pro magistry a bakaláře.
 • kolektiv autorů. Kardiologie pro sestry. Obrazový průvodce.. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4083-6.
 • Kolektiv autorů. Sestra a urgentní stavy.. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2548-2.
 • LUKÁŠ, Karel. Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry.
 • NAVRÁTIL, L. a kol. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2319-8.
 • NEJEDLÁ, Z. Fyzikální vyšetření pro sestry.. Praha, 2006. ISBN 80-247-1150-8.
 • SOVOVÁ, Eliška a Jarmila SEDLÁŘOVÁ. Kardiologie pro obor ošetřovatelství.
 • VÖRÖSOVÁ, G. Et al. Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve. Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 2011. ISBN 978-80-8063-358-5.
 • WEBER, P. a KUBEŠOVÁ, H. Geriatrie. In: SOUČEK, M. a kol. Vnitřní lékařství. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-2110-1.
 • ZELENÍKOVÁ, Renáta a Lucie SIKOROVÁ. Ošetřovatelský proces a dokumentování: studijní opora..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta zdravotnických studií Všeobecná sestra (P15) Zdravotnictví 2 Zimní