Course: Crisis Management

« Back
Course title Crisis Management
Course code KMG/KPV06
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Reissová Alice, PhDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • ANTUŠÁK, Emil, KOPECKÝ, Zdeněk. Krizový management: úvod do teorie. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0951-2..
  • ANTUŠÁK, Emil. Krizová připravenost firmy. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7357-983-8..
  • GREEN, Jak, HANKE, Oliver. Řízení v krizových situacích: příklady efektivních strategií. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-104-6..
  • MATES, Pavel, Škoda Jindřich, Vavera František. Veřejné sbory. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-572-4.
  • SIMON, Hermann. Jak na krizi: 33 okamžitých opatření pro vaši firmu. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-204-8..
  • UMLAUFOVÁ, Miloslava, PFEIFER, Luděk. Prevence a řízení podnikatelské krize v aktuálním českém prostředí. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85865-52-1..
  • VYMĚTAL, Štěpán. Krizová komunikace a komunikace rizika. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2510-9..
  • ZUZÁK, Roman, KÖNIGOVÁ, Martina. Krizové řízení podniku. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3156-8..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Social and Economic Studies Economics and Management (A) Economy 3 Summer