Course: Corporate Economics

« Back
Course title Corporate Economics
Course code KMG/BBPOE
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Smejkal Josef, PhDr. Ing. Ph.D. et Ph.D.
  • Zábranská Alena, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
Accomplished course of Microeconomics I

Assessment methods and criteria
unspecified
Continuous assessment of presentations of set topics, seminar work, written test
Recommended literature
  • Fotr, J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-812-1..
  • Geršlová, J. Dějiny moderního podnikání. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-743-1080-5.
  • Kislingerová, E. a kol. Nová ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-403-2..
  • MIKOVCOVÁ, H., SCHOLLEOVÁ, H. Praktikum. Podniková ekonomika pro bakalářské studium. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenek, 2006. ISBN 80-86898-78-4..
  • Synek, M. a kol. Podniková ekonomika. 5. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3..
  • Vochozka, M. a kol. Podniková ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4372-1..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Social and Economic Studies Business Administration and Management (B) Economy 1 Summer