Course: Corporate Management

« Back
Course title Corporate Management
Course code KMG/0POMA
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Zábranská Alena, Ing. Ph.D.
 • Jánská Michaela, Ing. Ph.D.
 • Kovářová Kateřina, doc. Ing. Ph.D.
Course content
1.Understanding of the management as a specific activity of management environment 2.Position of manager in enterprise and prerequisite for management tasks 3.Decision Making as a important function of manager 4.Planning 5.Management and its particularities 6.Organizing 7.Organizational planning 8.Human management as an important factor of enterprise processes realization 9.Staff leading as an required condition of work organization and enterprise operation 10.Communication 11.Controlling and its position and meaning 12.Organizing culture and its way to the higher prosperity of the enterprise 13. Evaluation of the management development in 20th and beginning of the 21st century

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified
 • unspecified - 52 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
Learning outcomes
The course makes students acquainted with the principles of management under the conditions of globalization. It deals especially with the issues and problems connected with planning processes, organization, management of people, communication and control. Special attention is paid to decision making processes, also in conditions of uncertainty and risks. A part of the course is also devoted to informational systems in managerial work, management of changes and principles of strategic management. In the second part, globalization and its influence on the economy and management are discussed.
Upon successful completion of this course, students will be able to: - explain management fundamentals in the organization - describe tasks and position of the manager in enterprise - identify competence of the manager in practice - apply basic functions of the management for control of the enterprise processes
Prerequisites
Recommended prerequisite is Business Economic in second term.

Assessment methods and criteria
unspecified
Participation on the lectures is recommended. Participation on the seminars is mandatory for credit award. Conditions for credit award are as folloves: - 70 % participation on seminars - project presentation Condition for exam award: - Exam test
Recommended literature
 • ARMSTRONG, M. Personální management, Grada, Praha 1999.
 • BĚLOHLÁVEK, F. - ŠULEŘ, O. Management. 2006.
 • BLAŽEK, L. Management - Organizování, rozhodování, ovlivňování, Grada, Praha, 2011, ISBN 978-80-247-3275-6.
 • CEJTHAMR,V., DĚDINA,J. Management a organizační chování, Grada, Praha, 2010, ISBN 978-80-247-3348-7.
 • DĚDINA,J.,ODCHÁZEL,J. Management a moderní organizování firmy, Grada, Praha, 2007, ISBN 978-80-247-2149-1.
 • Drucker, F.P. To nejdůležitější z Druckera, Management Press, Praha, 2002.
 • HAMMER, M. Agenda 21 - Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století, Management Press, Praha 2002.
 • MATSUMOTO, K. Participativní management, Grada, Praha 1997.
 • SRPOVÁ, J. A KOL. Sbírka příkladů a případových studií z managementu, VŠE Praha 2002.
 • STÝBLO, J. Lidský kapitál v nové ekonomice, Professional Publishing, Praha 2001.
 • TRUNEČEK, J. Management v informační společnosti. 1. vyd. Praha: VŠE, 1998. 223 s..
 • Veber, J.:. Management - Základy, prosperita, globalizace, Management Press, Praha 2004.
 • VODÁČEK, L. - VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Management Press. Praha 2001.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Social and Economic Studies Business Administration and Management (B) Economy 2 Winter
Faculty of Social and Economic Studies Regional Development (D) Economy 2 Winter
Faculty of Social and Economic Studies Financial management (B) Economy 2 Winter