Course: Social and Occupational Rehabilitation

« Back
Course title Social and Occupational Rehabilitation
Course code KF/SPRF5
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kynštová Hana, PhDr. PhD.
 • Votava Jiří, doc. MUDr. CSc.
Course content
Lecture Topics: 1. The current international classification of a disability. 2. Organization of a comprehensive rehabilitation and its realization. 3. Social rehabilitation: goals and means. 4. Basic social legislation. 5. Organization of the State Social Care. 6. Occupational rehabilitation: goals and means. 7. Mutual links of the social and occupational rehabilitation. 8. The facilities providing the social and occupational rehabilitation in the Czech Republic and abroad. 9. Getting to know the facilities providing the social and occupational rehabilitation in the Czech Republic and abroad. 10. Revision Seminar Topics: 1. Ergodiagnostic examination. 2. Medical Assessment Service. 3. The inclusion of people with disabilities into the workplace. 4. Retraining. 5. Analyses of workplaces and work operations. 6. Professiographs. 7. Practical elaboration of professiographs and their presentation by the students. 8. Practical elaboration of professiographs and their presentation by the students. 9. Practical elaboration of professiographs and their presentation by the students. 10. Revision.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The aim of the subject is to introduce the students with the issues of social and occupational rehabilitation, procedures and means of the occupational rehabilitation and inclusion of people with disabilities into the work force. The importance of the social rehabilitation as a tool in the inclusion of people with long term illnesses into the system of the psychosocial rehabilitation. The subject also introduces student with the providers of social services and with the organizations offering the occupational rehabilitation in the Ustí Region.
Subject Knowledge: Students are able to define the issues of the social and occupational rehabilitation with the regard to the current legislation in the context of the ongoing reforms. Subject Skills: Students can devise short- term and long-term rehabilitation plans in the area of the social and occupational rehabilitation. Student is able to map the possibilities of a social and professional integration of the client with the respect to the region in which he lives.
Prerequisites
Conditional subject was not determined.

Assessment methods and criteria
unspecified
Active participations in seminars. 80% attendance. Elaboration and presentation of a seminar work. Creating a database of providers providing the occupational and social rehabilitation in the Ustí Region.
Recommended literature
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.
 • ARNOLDOVÁ, A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení, I. část. 3.vyd. Praha:Karolinum, 2007. 614 s.. 2007. ISBN 978-80-246-1393-2.
 • ARNOLDOVÁ, A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení, II. část. 2.vyd. Praha:Karolinum, 2005. 505 s.. 2005. ISBN 80--246-0875-8.
 • JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska.2.vyd. dopl. Praha: Triton, 2006. 173 s.. 2006. ISBN 80-7254-730-5.
 • JELÍNKOVÁ, J., KRIVOŠÍKOVÁ, M., ŠAJTROVÁ, L. Ergoterapie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-583-7.
 • KLUSOŇOVÁ, E. Ergoterapie v praxi. Brno, 2011. ISBN 978-80-7013-535-8.
 • KOLÁŘ, P. et al.. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd.Praha: Galen, 2009. IBSN 978-80-7262-675-1..
 • KRIVOŠÍKOVÁ, M. Úvod do ergoterapie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 368 s. ISBN:978-80-247-2699-1.
 • Úřad vlády České republiky. Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014. 2010. ISBN 978-80-7440-024-7.
 • UZLOVÁ, I. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním: Praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty.. Praha: Portál, 2010.
 • VOTAVA, J. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 207 s.. 2005. ISBN 80-246-0708-5.
 • ŽIŽKA, Z. Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-87181-07-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies Physiotherapy (P15) Health service 3 Winter