Course: Health care organization and management

« Back
Course title Health care organization and management
Course code KF/ORPF5
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Madarová Kamila, Mgr.
Course content
Seminar Topics: 1. Organization of health care in the Czech Republic. 2. Health care providers. 3. Human resource management. 4. Motivation of a nursing staff. 5. Rewarding of employees. 6. Medical records. 7. Revision.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The course is conceived as theoretically-practical. It allows students to obtain some basic theoretical knowledge in the field of organization of health care in the Czech Republic: health care system, health care facilities, primary health care, the principles of the reforms in health care system, health care financing. It describes the categories of health care providers according to obtained qualification in health care system. It deals with human resource management and nursing care management, activities and competences of health care providers, motivation, rewarding. The important chapter is about patient's rights and obligations, health care providers' rights and obligations, keeping medical records, and mandatory confidentiality.
Subject Knowledge: Students can explain the terminology of health care, they can describe a set of health care facilities, can clarify the principle of health care financing in the Czech Republic, can divide healthcare workers by branch and qualification, they are familiar with the competence of individual categories, they can explain the concept of human resource management and nursing care management, they can describe motivational elements and rewarding possibilities for health care providers and nursing staff. Students are also familiar with the basics of legislative norms, duties and rights related to providing health care. Subject Skills: Students are familiar with the current health care system and know the structure of health care facilities, understand the basics principles of financing in the Czech Republic. Students know the current division of health care workers by branch and qualification, they know organization structure of health care facilities and they can describe the competences of individual categories. Students are familiar with the legislative norms which they will use in practice.
Prerequisites
Conditional subject was not determined.

Assessment methods and criteria
unspecified
Active class participation, expressing interest to the problems of the subject, successful elaboration and the defence of a seminar paper, a written test.
Recommended literature
 • BARTÁK, J. Skryté bohatství firmy. Praha:Alfa Publishing ,2006.183s. ISBN 80-86851-17-6.
 • BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání.. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2914-5.
 • BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1535-3.
 • Gladkij, I. Management ve zdravotnictví. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2003. 380 s. ISBN 80-7226-996-8. 2003.
 • Hlaváčková, D. a kol. Krizová připravenost zdravotnictví.1.vyd.Brno:NCO NZO,2007.200s.. 2007.
 • IVANOVÁ, K. Základy etiky a organizační kultury v managementu zdravotnictví.1.vyd. Brno: Národní centrum.
 • JANEČKOVÁ, H. a H. HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví.. Praha, Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-592-9.
 • Jarošová, D. Veřejné zdravotnictví. Ostrava: OU, 2003. Poznámka: 72 s.. 2003.
 • JAROŠOVÁ, D. Základy managementu v ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně - sociální Fakulta, výukový materiál, 2006..
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2497-3.
 • LUKÁŠOVÁ R., NOVÁ, I. Organizační kultura. Grada, Praha 2004.
 • MADAR, J., NĚMCOVÁ, K., ZEMAN, M. Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Praha: Grada Publishing, 2004. 248 s. ISBN 80-247-0585-0.
 • PALÁN, Z. Lidské zdroje (výkladový slovník).
 • PILAŘOVÁ, I. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. Praha: Grada, 2008.
 • PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem.. Praha: Grada, 2005.
 • PLEVOVÁ,I. a kol. Management v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-6871-0.
 • STREJČKOVÁ, A. a kol. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví. Praha :Fortuna ,2007. ISBN 978-80-7168-943-0.
 • SVOBODNÍK, P. Management pro zdravotníky v kostce . Brno:NCO NZO, 2009.ISBN 978-80-7013-498.
 • SÝKORA, E. Vedení lidí k vyšší výkonnosti. Praha: Europia. ISBN 80-901 186-5-8.
 • ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty.. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4151-2.
 • ŠKRLA, P. a M. ŠKRLOVÁ. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2616-8.
 • UHEREK, P. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada, 2008. 184s. ISBN 978-80-247-2658-8.
 • ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-305.
 • Zavázalová,H. a kol. Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví.Praha,UK 1994,162s.. 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies Physiotherapy (P15) Health service 3 Summer