Course: Social rehabilitation and legislation

« Back
Course title Social rehabilitation and legislation
Course code KE/SOCL
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Votava Jiří, doc. MUDr. CSc.
 • Kynštová Hana, PhDr. Ph.D.
Course content
Lecture topics: 1.week Social rehabilitation - historical and contemporary situation 2.week Legislation in social rehabilitation 3.-5.week Applying legislative procuration at particular social sections 6.-7.week Social rehabilitation at handicapped at hospice - issues 8.-9.week Social rehabilitation and legislative at retirements homes Seminar topics: 1.-4.week Analysis of patient's social documentation 5.-9.week Instroduction to social care to residents of retirements homes

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The subject is outlined as theoretical-practical. It acquaints students with history and contemporary situation of social rehabilitation and legislation. It acquaints students with various information of social care in institutions for physically and mentally disabled people and for seniors. It offers an analysis of social documentation.
Students are introduced to historical and contemporary situation of social rehabilitation and legislation. They are introduced to different types of social care at institutions for physicaly, mentaly handicapped and for seniors.
Prerequisites
Conditional subject was not determined.

Assessment methods and criteria
unspecified
Active attendance at seminar topics, 80% attendance, elaboration nad presentation of seminar essays, oral exame from syllabus topics. Creation of databases of social rehabilitation providers at region of Ústí nad Labem
Recommended literature
 • Prováděcí vyhlášky - 182/91 Sb. 28/93 Sb..
 • Sociální normy a zákony - Zákon 100/88 Sb..
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře.
 • Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.
 • Zákoník práce.
 • Zákony o zdravotním pojištění + novely.
 • ARNOLDOVÁ, A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení, I. část. 3.vyd. Praha:Karolinum, 2007. 614 s.. 2007. ISBN 978-80-246-1393-2.
 • ARNOLDOVÁ, A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení, II. část. 2.vyd. Praha:Karolinum, 2005. 505 s.. 2005. ISBN 80--246-0875-8.
 • HAVRDOVÁ, E. Je roztroušená skleroza váš problém? 1.vyd. Praha, Unie Roska, sv.4, 1999.153 s..
 • HUŤAŘ, J. Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené.1.vyd. Praha, Sbor zástupců organizací zdravotně postižených, 1995. 23 s..
 • JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska.2.vyd. dopl. Praha: Triton, 2006. 173 s.. 2006. ISBN 80-7254-730-5.
 • JESENSKÝ, J. Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. 1.vyd. Praha, Karolinum, 1995.159 s. ISBN 80-7066-941-1.
 • VOTAVA, J. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 207 s.. 2005. ISBN 80-246-0708-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies Occupational Therapy (A08) Health service 3 Winter