Course: Current trends in contemporary visual culture - visual arts in the context of other artistic genres as well as of overlaps beyond art

» List of faculties » FUU » KDT
Course title Current trends in contemporary visual culture - visual arts in the context of other artistic genres as well as of overlaps beyond art
Course code KDT/852
Organizational form of instruction no contact
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kolečková Zdena, doc. Mgr. Ph.D.
Course content
These informations are in the annotation of the course.

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified, unspecified
Learning outcomes
In this study subject, the author of the conception aims to comply with individual plans of those students of the doctoral subject area Visual Communication who somehow touch the matter of free visual arts in the dissertations. In compliance with partial overlaps of the interested students, it deals with an interdisciplinary dialogue and hinds of stepping aside towards further socio-scientific disciplines. It understands the sphere of visual culture in these contexts as a widely spread field of current tendencies that are ready for a range of interpretation levels. Definition of the general content-area of this subject will be changing on an ongoing basis in accordance with the most up-to-date development of visual arts, communication/information technologies, and newly issued publications. The course will put an emphasis on students' active approach, their confrontation with real works of art and self-study, including an analysis of a selected foreign publication output. It is possible to link the theoretical frame of the subject with the students' own creative artistic activities.
The gained capabilities constitute an encompassment and an aquirement of knowledge and experience in the given field of study, they result from a concrete annotation of the subject and are aimed at a profile´s fulfilment of the graduate of the given field of study.
Prerequisites
Successful completion of the previous study

Assessment methods and criteria
unspecified
Exam Colloquium
Recommended literature
 • Barthes, Roland. Světlá komora. Archa, Bratislava, 1994. ISBN 80-86603-28-8.
 • Bishop, C. Artifical Hells, Participatory Art and the Politics of Spectatorship. Verso, New York, 2012.
 • Bishop, Claire. Installation art: a critical history. 2005. ISBN 978-1854375186.
 • Bourriaud, N. Altermodern. Tate, London, 2009.
 • BOURRIAUD, Nicolas. Postprodukce: kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. Praha: Tranzit, 2004. ISBN 80-903-4520-4.
 • Bourriaud, Nicolas. Relational Aesthetic. Paris: Les Presse Du Reel, 1998. ISBN 2840660601.
 • Bradley, W.; Esche, Ch. (eds.). Art and Social Change. Tate Publishing, London, 2007.
 • CIPORANOV, D., KULKA, T. (eds.). Co je umění?. Pavel Mervart, Praha, 2010. ISBN 978-80-87378-46-5.
 • Císař, K. (ed.). Co je to fotografie?. Hermann & synové, 2004.
 • Danto, Artur C. After the end of art: contemporary art and the pale of history. Princeton Universtiy Press, Princeton, New Jersey, 1997.
 • de La Boétie, Étienne. Rozprava o dobrovolném otroctví. Praha: Rybka Publishers, 2011. ISBN 80-87067-27-7.
 • Djurić, D.; Šuvaković, M. (ed.). Impossible Histories, Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes and Post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991. Cambridge - London, 2003.
 • e-flux journal (ed.). The Internet Does Not Exist. Berlin: Sternberg Press, 2015.
 • Elkins, James. Vizuální teorie: současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. Jinočany: H&H, 2005. ISBN 8073190540.
 • Flusser, V. Do univerza technických obrazů. OSVU, 2001.
 • FOSTER, Hal. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha: Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-952-8.
 • Goodman, N. Jazyk umění. Nástin teorie umění. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1519-8.
 • Grygar, Štěpán. Konceptuální umění a fotografie. Akademie múzických umění v Praze, Fakulta filmová a televizní, Katedra fotografie, 2004. ISBN 80-733-1014-7.
 • Han, Byung-Chul. Vyhořelá společnost. Praha: Rybka Publisher, 2016. ISBN 978-80-87950-05-0.
 • Horáček, Radek. Umění bez revolucí?: Proměny soudobého výtvarného umění. Barrister & Principal, 2015. ISBN 978-80-7485-066-0.
 • Husserl, Edmund a Patočka, Jan. Idea fenomenologie: a dva texty Jana Patočky k problému fenomenologie. Praha: Oikoymenh, 2001. ISBN 80-729-8023-8.
 • Irwin (ed.). East Art Map, Contemporary Art and Estern Europe. London: Afterall Books, 2006. ISBN 979-1846380051.
 • Janoščík, Václav. Objekt. Praha: Kvalitář s.r.o., 2015. ISBN 80-260-8639-0.
 • Kessner, L. Muzeum umění v digitální podobě. Argo a NG, 2000.
 • Koleček, Michal. Ze středu ven. Umění regionů 1985 - 2010. FUD UJEP, 2014. ISBN 978-80-7414-786-9.
 • Kulka, Tomáš. Umění a kýč. Praha: TORST, 2000. ISBN 978-80-7215-128-2.
 • Lacy, S. (ed.). Mapping the Terrain. New Genre Public Art. Bay Press, Seattle, 1994.
 • Laura Hoptman (ed.);Tomas Pospiszyl (ed.). Primary Documents: A Sourcebook for Eastern and Central European Art since the 1950s. MOMA, 2002.
 • Lindaurová, Lenka. Mezera. Mladé umění v Česku 1980 - 2014. Praha: CJCH, 2014. ISBN 978-80-905-317-34.
 • Lipovetsky, Gilles. Éra prázdnoty. Úvahy o současném individualismu. Praha: Prostor, 2008. ISBN 978-80-7260-190-5.
 • Lipovetsky, Gilles. Globalizovaný západ. Praha: Prostor, 2012. ISBN 978-80-7260-265-0.
 • Lipovetsky, Gilles. Paradoxní štěstí. Praha: Prostor, 2007. ISBN 978-80-7260-184-4.
 • Lipovetsky, Gilles. Říše pomíjivosti. Praha: Prostor, 2010. ISBN 978-80-7260-229-2.
 • Lipovetsky, Gilles. Soumrak povinnosti. Praha: Prostor, 2011. ISBN 978-80-7260-237-7.
 • Manovich, L. The Language of New Media. The MIT Press, 2001.
 • Maslowski, Nicolas a Šubrt, Jiří. Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2689-5.
 • McLuhan, M. Člověk, média a elektronická kultura. Jota, 2000.
 • Merleau-Ponty M. Svět vnímání. Praha, OIKOYMENH, 2008. ISBN 978-60-7298-287-5.
 • Merleau-Ponty, Maurice. Viditelné a neviditelné. Praha, 2004.
 • O´Dorethy, Brian. Uvnitř bílé krychle. Praha: Tranzit, 2014. ISBN 80-87259-30-6.
 • Owens, Craig. Beyond Recognition, Representation, Power, and Culture. University of California Press, 1994.
 • Pachmanová, M. Věrnost v pohybu. OWP, Praha, 2001.
 • Petříček, M. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně pokročilé. ISBN 978-80-87054-18-5.
 • Petříček, M. Úvod do současné filozofie. Praha, 1997.
 • Piotrowski, P. Art and Democracy in Post-Communist Europe. Reaction books, London, 2012.
 • Pospíšil Tomáš. Asociativní dějepis umění. Praha: Tranzit, 2014. ISBN 978-80-87259-28-3.
 • Prokop, Dušan a Půtová, Barbora. Kultura, estetično, umění. Malá Skála, 2014. ISBN 978-80-86776-12-5.
 • Sontag, Susan. O fotografii. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-718-5471-9.
 • Sturken, Marita a Cartwright, Lisa. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-55-1.
 • Ševčík, Jiří; Morganová, Pavlína; Nekvindová, Terezie; Svatošová, Dagmar. České umění 1980 - 2010. VVP AVU, 2011. ISBN 978-80-87108-27-7.
 • Thompson, N. Seeing Power. Art and Activism in the 21 st Century. Melville House, 2014.
 • Wallis, Brian; Tucker, Marcia. Art After Modernism, Rethinking Representation. David R. Godine Publisher, 1995.
 • ZÁLEŠÁK, J. Umění spolupráce, VVP-AVU, Praha. Brno, Masarykova univerzita,, 2011.
 • Zuidervaart, Lambert. Art in Public, Politics, Economics and Democrati Culture. Cambridge University Press, 2011.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Art and Design Visual Communication (A) Art and applied art - -
Faculty of Art and Design Visual Communication (A) Art and applied art - -